Evenement van

Privacybeleid

Ambacht ontmoet Techniek is een evenement van Straatwerk Nederland

STRAATWERK Nederland is een organisatie waar alle in de bestratingsketen betrokken partijen zijn betrokken. Leden zijn bestratingsbedrijven en bedrijven die zich associëren met STRAATWERK Nederland. Ook heeft STRAATWERK Nederland partners. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, andere opdrachtgevers en onderwijsorganisaties. Een overzicht van de STRAATWERK Nederland-leden kunt u terugvinden op deze pagina. STRAATWERK Nederland ontplooit onder andere de volgende activiteiten.

 • Problemen in de keten inzichtelijk maken.
 • Informatie delen met keten doelgroep via congressen/symposia.
 • Analyse van de bestratingsmarkt.
 • Benoemen wat de oorzaken zijn van het wel of niet goed samenwerken tussen de bedrijven in de bestratingsketen.
 • Instroming in de branche bevorderen.
 • Leden faciliteren met kennis en bijscholing.
 • Klimaatadaptie: gevolgen voor de bestratingsbranche analyseren.
 • Innovaties signaleren en delen met de leden.
 • Positioneren verduurzaming materieel in de bestratingsbranche.
 • Inventarisatie van de Arbeidsmiddelen (PBM) voor de bestratingsbranche.

In het kader van onder andere de hiervoor genoemde activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. STRAATWERK Nederland-leden kunnen met betrekking tot deze persoonsgegevens worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijken. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en houden ons aan de toepasselijke privacywetgeving. In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacy statement worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welke doeleinden?

Wij verwerken persoonsgegevens, die u ten behoeve van de activiteiten van STRAATWERK Nederland aan ons verstrekt. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als u onze website bezoekt.

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot de volgende doeleinden:

 • het ondersteunen van initiatiefnemers door het beschikbaar stellen van onze kennis, ervaring en netwerk;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • voor marketing- en communicatie activiteiten.

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, uw functie, e-mailadres, telefoonnummer en overige persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt of wij zelf verkrijgen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden.

Op basis van welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de activiteiten van STRAATWERK Nederland en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een ICT-leverancier, die namens en in opdracht van STRAATWERK Nederland persoonsgegevens verwerkt. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een ICT-systeem om onderling efficiënt samen te kunnen werken. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Mocht een door ons ingeschakelde derde partij persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zorgen wij voor passende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij kan gedacht worden aan het sluiten van standaardcontractbepalingen met deze partij.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen wij door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Hierbij kunt u denken aan fysieke toegangsbeveiliging en een beveiligde digitale werkomgeving. In geval van een data-lek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de situatie daarom vraagt, melden wij dit ook bij u.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Welke privacy-rechten heeft u?

U heeft op grond van de AVG een aantal rechten. Zo kunt u ons verzoeken om:

 • uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) te laten verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken.

Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. U ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie. Deze termijn kan vanwege de eventuele complexiteit van het verzoek met twee maanden worden verlengd. Wanneer wij de termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen een maand op de hoogte stellen. Indien u gebruik maakt van uw rechten, kunnen wij u vragen zich te identificeren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of wilt u van uw bovengenoemde privacy-rechten gebruik maken? Neem dan contact op met info@straatwerknederland.nl.

Dit privacy statement is op 19 april 2023 vastgesteld.